சனி, செப்டம்பர் 20, 2003

Unicode-ல் தமிழ் செய்தால் கிட்டும் அனுகூலம்!

இந்த யுனிகோட் முறையில் தமிழ் எழுத்துக்களில் வலைப்பதிவு செய்வதில் ஒரு உடனடி ஆதாயம் இன்று கண்டேன். இதோ இந்தப் பக்கத்தை இந்த நிமிடம் google தேடும் எந்திரத்தின் மூலம் என்னால் எட்ட முடிகிறது. சோதனை செய்ய ஆசை இருந்தால், இந்தப்பக்கத்தில் உள்ள "சாகபட்சிணிகள்" என்ற வார்த்தையை cut & paste செய்து கூகிள் தேடும் எந்திரத்தின் மூலம் தேடிப்பாருங்கள். தெரியும். ஆகவே நண்பர்களே, வாருங்கள் எல்லாரும் unicode-க்கு மாறிடலாம் :)

கருத்துகள் இல்லை:

எழுத்தென்னும் அற்புதம்

நண்பர் கல்வெட்டு  படைப்பு & தொழில் பற்றி எழுதியிருந்தார். இத்தோடு கூட சில சிந்தனைகள் (எங்கும் படித்தவையல்ல, நோக்கியதும், தோன்றியதும்...