புதுமனை புகுவிழா

எல்லாரும் rediffblogs மிகவும் மெதுவாக இருப்பதாகக் கூறுவதால், இங்கு குடியேறுகிறேன். இது விரைவாக இருகும்பட்சத்தில் சாமானெல்லாம் வண்டி பிடித்து இங்கே கொண்டு வந்து இறக்கவேண்டும்!

0 மறுமொழிகள்: