வியாழன், நவம்பர் 06, 2003

புதுமனை புகுவிழா

எல்லாரும் rediffblogs மிகவும் மெதுவாக இருப்பதாகக் கூறுவதால், இங்கு குடியேறுகிறேன். இது விரைவாக இருகும்பட்சத்தில் சாமானெல்லாம் வண்டி பிடித்து இங்கே கொண்டு வந்து இறக்கவேண்டும்!

கருத்துகள் இல்லை:

எழுத்தென்னும் அற்புதம்

நண்பர் கல்வெட்டு  படைப்பு & தொழில் பற்றி எழுதியிருந்தார். இத்தோடு கூட சில சிந்தனைகள் (எங்கும் படித்தவையல்ல, நோக்கியதும், தோன்றியதும்...